Advertisements

Undha – Usuk Basa

Jaman samangke katelah jaman modheren.  Jaman modheren kawiwitan sasampunipun bangsa indonesia mardika.  Kawontenan punika ageng sanget daya  pangaribawanipun dhumateng kautamaning ngagesang saha paugeraning pasrawungan.  Ewah gingsiring kawontenan mangaribawani tata pakurmatan ing bebrayan, satemah mahanani tuwuhipun undha-usuk basa enggal ingkang cundhuk kaliyan swasana enggal.

Kaprasajakaken bilih ing jaman modheren kados-kados sedaya tiyang punika martabatipun sami.  Sanadyan makaten, ing jagading pasrawungan tetep wonten subasita, unggah-ungguh, tatakrama.

Kasunyatan ing bebrayan tetela wonten tetiyang ingkang sukses kaliyan ingkang dereng.  Pramila ing bebarayan tetep wonten undha-usuk basa, saboten-botenipun ngoko kalian krama.   Sanesipun punika, minangka gegaran ngecakaken unggah-ungguhing basa prelu ngengeti bab umur, peprenahan, luhuring pribadi, tetepangan lan sapiturutipun.

 

Teks Pidato

Teks Pidato

1.  Salam Pembuka

2.  Purwaka Basa

 • atur pakurmatan
 • pangajak puja-puji
 • atur panuwun

3.  Surasa basa

 • wedharan sawetara
 • wosing gati wigating prelu

4.  Pangarep-arep

 • gegayutan karo prastawa
 • Pratanda, bukaning adicara

5.  Wasana Basa

6.  Salam Panutup

Sekar Gambuh

2       3           5             5          5               3              56

se     kar       gam        buh     ping         ca             tur

 

6           5      3         2,        2       3         5           5       3        56

kang    ci       na      tur     po     lah   kang      ka     lan     tur

 

2          1             6         12,           2         2        2        2          3       1        6        5

tan       pa          tu       tur            ka       tu      la        tu        la      ka     ta      li

 

1          2        2        2        3       1         2        3

ka        da      lu       ar      sa     ka        tu      tuh

 

3          5         6          5         3        2        3        12

ka       pa       tuh     pan     da      di       a        won

 

KAWRUH BASA

A. DASANAMA

Dasanama yaiku tembung pirang-pirang kang duwe teges siji utawa padha.

 1. Tuladha
anak : atmaja, putra, siwi, sunu, suta, yoga
angin : bajra, bayu, maruta, pawana, samirana, sindung riwut.
ati : driya, galih, manah, nala, kalbu, prana, tyas, wardaya.
awak : angga, badan, salira, sarira, raga.
bapak : bapa, sudarma, sudarmi, rama, yayah
banyu : her, warih, ranu, sindu, tirta, we, jala
bodho : blilu, dama, mudha, kumprung, koplo, jugul, pengung, punggung
bumi : bantala, bawana, buwana, basundara, jagad, mandhala, pratala, paratiwi, siti, kisma
buta : asura, danuja, denawa, ditya, diyu, raseksa, yaksa, wil
dalan : delanggung, enu, gili, lurung, marga, margana, sopana
dewa : apsara, apsari, bathara, dewata, sura, hyang, jawata, widadara
gajah : asti, dipa, dwipangga, dirada, esthi, liman
gawe : kardi, karya, karti, yasa
geni : agni, api, apyu, brama, dahana, pawaka
getih : ludira, marus, rah, rudira
gunung : aldaka, ancala, arga, ardi, giri, himawan, meru, parwata, prabata, wukir
ibu : biyang, biyung, indhung, puyengan, rena, umi, wibi
ireng : cemani, cemeng, jlitheng, kresna, langking
iwak : matsura, mina, ulam
jaran : aswa, kapal, kuda, turangga, undhakan, wajik
jeneng : asma, aran, jejuluk, rum-rum, wewangi, tetenger
kali : lepen, narmada
kaya : kadi, kadya, lir, mimba, pendah, pindha
keris : curiga, cudrik, katga, patrem
kethek : juris, kapi, palwaga, rewanda, wanara, wre
kreta : rata, ratangga, pedhati, wirnana, yana
kraton : dhatulaya, kedhaton, pura, puri
kuning : jenar, kapuranta, pita
lanang : jaler, jalu, kakung, priya
langit : akasa, antariksa, awang-awang, bomantara, dirgantara, gegana, jumantara, tawang, widik-widik, wiyati, wyat
lara : gerah, gering, roga, sakit
lintang : kartika, sasa, sasadara, sudama, taranggana, wintang
macan : sardula, sirna
manuk : kaga, kukila, paksi, peksi
mata : eksi, mripat, netra, paningal, soca
mati : antaka, ngemasi, lalis, lampus, layon, lena, murud, palastra, seda
mayit : bangke, jisim, kunarpa, kuwandha, sawa, wangke
misuwur : kajuwara, kaloka, kalok, kawardi, kawentar, kaonang-onang, kombul, kondhang, kongas, kontap
omah : graha, panti, wisma, yasa
padu : crah, congkrah, kerengan, padudon, sulaya
panah : astra, bana, jeparing, naraca, sara, warastra
pandita : ajar, dwija, dwijara, maharsi, resi, wiku, wipra, yogiswara
peni : apik, becik, edi, endah
perang : yuda, jurit, laga, pupuh, rana, branta yuda
pinter : guna, lebda, limpat, wasis, widagda, widura, wignya
ratu : aji, buminta, bumipala, dhatu, katong, naradipa, narpati, narendra, nareswara, nata, raja, sri, sribupati
rembulan : badra, candra, sasadara, sasangka, sasi, sitaresmi, sitengsu, wulan
sedih : dhuhkita, kingkin, rudhatin, rudhita, sungkawa, susah, tikbra, turidha, wigena
segara : ernawa, jalanidhi, jaladri, samudra, tasik
slamet : basuki, raharja, rahayu, swasta, yuwana, widada
srengenge : arka, aruna, bagaskara, bagaspati, baskara, diwangkara, pratangga, pratanggapati, pratanggakara, radhite, raditya, rawi, surya
ula : sarpa, sawer, naga, taksaka
wadon : dayinta, dyah, estri, juwita, kusuma, retna, rini, wanita, wanodya, gini, putri
weruh : anon, priksa, udani, upiksa, uninga, wikan, wrih
wicara : catur, gunem, ucap, uni
wong : jalma, jana, janma, manungsa, manus, nara
 1. Lembar Kerja Siswa

Tembung-tembung neng ngisor iki golekana dasanamane!

 1. anak               :…………………………………………………………………………
 2. angin             :…………………………………………………………………………
 3. bumi              :…………………………………………………………………………
 4. gunung          :………………………………………………………………………..
 5. ibu                  :………………………………………………………………………….
 6. segara            :…………………………………………………………………………
 7. srengenge      :………………………………………………………………………..
 8. rembulang     :…………………………………………………………………………
 9. lintang           :……………………………………………………………………………………………..
 10. pandhita        :…………………………………………………………………………………………….

B. KERETA BASA

Kereta basa utawa jarwa dhosok yaiku negesi tembung kapirid saka wancahan wandane, utawa nguthak-athik tembunge supaya mathuk.

 1. Tuladha
anak : kabeh kekarepane kudu ana lan sarwa kepenak
bapak : bab apa-apa sarwa pepak (ngelmune lan pengalamane)
batur : ngembati (nindakake) pitutur
bocah : mangane kaya kebo, pegaweane ora kena dicacah
brekat : apa-apa brak-brek banjur diangkat
cangkir : nyancang pikir
cengkir : kencenging pikir
Desember : gedhe-gedhene sumber
dongeng : dipaido ya keneng (kenging)
garwa : sigarane nyawa
gedhang : digedeng yen bar madhang
gelas : yen tugel ora kena dilas
gerang : segere wis arang-arang
guru : digugu lan ditiru
Januari : hujan sehari-hari
jaka : apa sing dikarepake kepengin enggal tumeka
kaji : tekade mung siji
kathok : diangkat mbaka sitok
kodhok : teka-teka ndhodhok
kutang : sikute diutang
krikil : keri ing sikil
kuping : kaku tur njepiping
kupluk : kaku tur nyempluk
kursi : mungkur anggone ngisi
mantu : dieman-eman meksa metu
maratuwa : mara-mara bereng wis tuwa
piring : sepi yen miring
prawan : yen pepara(lunga) ing wayah awan
sepuh : sebdane ampuh
semah : isen-isenne umah
sirah : isine rah (getih)
siti : isi bulu bekti
sopir : yen ngaso padha mampir
sruwal : saru yen nganti uwal ( ucul)
tandur : olehe nata karo mundur
tapa : tatane kaya wong papa (ora duwe apa-apa)
tarub : ditata supaya katon murub
tebu : anteping kalbu
tuwa : ngenteni metune nyawa
wanita : wani ditata
wedang : ngawe-awe kadang
weteng : ruwet tur peteng
 1. Lembar Kerja Siswa

Tembung-tembung ngisor iki golekana kereta basane!

 1. anak              : ………………………………………………………………………
 2. bapak           :……………………………………………………………………….
 3. garwa           :……………………………………………………………………….
 4. guru              : ………………………………………………………………………
 5. sepuh           :……………………………………………………………………….
 6. wanita           : ……………………………………………………………………..
 7. wedang         : ……………………………………………………………………..
 8. sirah              : ……………………………………………………………………..
 9. kuping          :………………………………………………………………………
 10. kodhok          : …………………………………………………………………….

C. RURA BASA

Rura basa yaiku basa sing luput ananging dianggep lumrah ana ing basa padinan.

 1. Tuladha
adang sega sing bener adang beras supaya dadi sega
mangan awan sing bener mangan sega ing wayah awan
mbunteli tempe sing bener mbunteli dhele godhog kang wis dirageni
menek klapa sing bener menek wit klapa
mikul dhawet sing bener mikul angkring isi wadhah dhawet
ndheplok gethuk sing bener ndheplok tela supaya dadi gethuk
ndhudhuk sumur sing bener ndhudhuk lemah kanggo gawe sumur
ndondomi klambi sing bener ndondomi bakal digawe klambi
nganam klasa sing bener nganam pandhan/mendhong digawe klasa
ngethok gedhang sing bener ngethok wit gendhang
nguleng sambel sing bener nguleg lombok sakbumbune digawe sambel
nunggu manuk sing bener nunggu pari supaya ora dipangan manuk
nyangking banyu sing bener nyangking ember isi banyu
 1. Lembar Kerja Siswa

Tembung-tembung ngisor iki golekana rura basane!

 1. adhang sega              : ………………………………………………………………..
 2. mangan awan            : ……………………………………………………………….
 3. mbunteli tempe       : ………………………………………………………………..
 4. menek klapa              : ………………………………………………………………..
 5. mikul dhawet            : ………………………………………………………………..
 6. ndeplok gethuk         : ………………………………………………………………..
 7. ndhudhuk sumur     : …………………………………………………………………
 8. ndondomi klambi    : ………………………………………………………………..
 9. nganam klasa            : …………………………………………………………………
 10. gethok gedhang        : …………………………………………………………………

D. HOMONIM LAN HOMOGRAF

Homonim yaiku tembung kang padha penulisane, padha pocapane nanging beda tegese.

 1. Tuladha
asma tegese a.  jeneng, nama

b.  lara napas/mengi

beton tegese a.  isi nangka

b.  cor-coran semen, watu, krikil lan gesik

bledug tegese a.  anak gajah

b.  lebu sing katut angin

catur tegese a.  papat

b.  gunem, omong

enggal tegese a.  cepet, gelis age-age, ndhang

b.  anyar

golek tegese a.  araning wayang kayu/ boneka saka kayu

b.  ngupadi, ngupaya

jumeneng tegese a.  ngadeg

b.  dadi, madeg

kala tegese a.  jaring

b.  nalika, ndhek, wektu, wayah

kalong tegese a.  suda

b.  araning kewan kang saba bengi bangsane lawa

kedalon tegese a.  kewengen

b.  kematengen tumprp woh-wohan

krama tegese a.  rabi, omah-omah

b.  aturan

labuh tegese a.  araning mangsa sawise ketiga dadi rendheng

b.  minggir/mandheg tumpraping prahu

mundhut tegese a.  tuku

b.  njupuk

ngasta tegese a.  mulang

b.  nggawa

ngelih tegese a.  luwe, weteng kosong

b.  mindhah

ngukur tegese a.  ngilangi rasa gatel nganggo kuku

b.  arep ngerti dawane utawa ambane

sepet tegese a.  arane rasa

b.  kulit klapa

sekar tegese a.  tembang

b.  kembang

serat tegese a.  layang

b.  garis/ototing kayu

sura tegese a.  araning sasi jawa

b.  wani kendel

timur tegese a.  enom, muda

b.  wetan

wani tegese a.  ora wedi, gelem

b.  nantang

waja tegese a.  untu

b.  araning wesi

wayah tegese a.  putu

b.  wektu, mangsa

weling tegese a.  araning ula

b.  wekas

Homograf yaiku tembung padha penulisane, beda pacopane, beda tegese.

meri tegese a.  anak bebek

b.  iri

geger tegese a.  awak sisih mburi

b.  pereng

apel tegese a.  buah

b.  dolang neng kanca wadon

 1. Lembar Kerja Siswa

Tembung-tembung nang ngisor ini golek tegese homonim lan homografe banjur gawenen ukara!

 1. bledug           : ……………………………………………………………………….
 2. catur              : ……………………………………………………………………….
 3. golek             : ………………………………………………………………………..
 4. kromo           : ………………………………………………………………………..
 5. mundhut      : ……………………………………………………………………….
 6. sepet              : ……………………………………………………………………….
 7. serat              : ………………………………………………………………………
 8. meri               : ……………………………………………………………………….
 9. apel               : ………………………………………………………………………..
 10. geger             : ………………………………………………………………………..

E. PARIBASAN

Paribasan yaiku unen-unen ajeg panganggone tegese wantah ora ngemu surasa pepindhane.

 1. Tuladha
Adigang, adigung, adiguna : Ngendelekake kekuatan, keluhuran lan kepinteran.
Ana catur mungkur : Ora ngrungokake omongan, guneman sing ala.
Angon mangsa : Golek wektu kang becik/ prayoga.
Anak polah bapa kepradhah : Wong tuwa bakal ngrasakake tumindhake anak.
Becik ketitik ala ketara : Tumindak ala lan becik iku bakal ketara/dingerteni tembe mburine.
Busuk ketekuk pinter keblinger : Sing bodho lan sing pinter padha dene nemu cilaka.
Ciri wanci lelai ginawa mati : Pakulinan ala ora bisa ilang yen durung mati.
Cincing-cincing maksa klebus : Karepe arep ngirit ananging jebul entek akeh.
Criwis cawis : Nyacad, akeh omonge ananging uga mrantasi ing gawe.
Dahwen ati open : Nyacad nanging duwe pamrih.
Desa mawa cara, negara mawa tata : Saben panggonan duwe cara dewe.
Dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan : Sanjan wong liya yen nandhang rekasa bakal dibelani.
Durung pecus keselak besus : Durung nyambut gawe nanging duwe pepenginan warna-warna.
Entek amek kurang golek : Ngunek-unekake wong sakatoge.
Garang-garing : Katone sugih nanging sejatine kacingkrangan/kekurangan
Njajah desa milang kori : Lelungan tekan ngendi-ngendi
Jalukan ora wewehan : Seneng njaluk ora gelem menehi
Jer basuki mawa beya : Gegayuhan kudu nganggo ragad.
Njunjung ngentebake : Ngalembana ananging niyate ngasorake.
Kalah cacak menang cacak : Kabeh pegawean kudu dicoba dhisik bisa lan orane.
Kebat kliwat gancang pincang : Tumindak kesusu/grusa-grusu bakal ora kebeneran/gawe rugi.
Keplok ora tembok : Melu seneng-seneng nanging ora melu ngetokake ragad.
Ketula-tula ketali : Uripe ngrekasa banget.
Kumenthus ora pecus : Umuk ananging ora sembada.
Maju tatu mundur ajur : Prakara kang sarwa gawe ewuh.
Mbuwang tilas : Ethok-ethok ora ngerti tumindak ala sing dilakoni.
Mikul dhuwur mendhem jero : Anak kang bisa njunjung drajate wong tuwa.
Nabok nyilih tangan : Tumindhak ala sarana kongkonan.
Nyolong pethek : Mleset saka pambatange.
Pupur sadurunge benjut : Ngati-ati sadurunge nemu cilaka.
Rawe-rawe rantas : Sing sapa ngalang-alangi malang-malang putung kekarepane bakal disingkirake.
Rukun agawe sentosa : Rukun bisa dadi kuwat lan yen crah agawe bubrah cecongkrahan njalari ringkih.
Sabaya mukti sabaya mati : Rukun nganti tumekaning pati.
Sepi ing pamrih rame ing gawe : Nyambut gawe kanthi mempeng tanpa duwe pamrih.
Sing sapa salah seleh : Sapa sing salah bakal konangan.
Sura dira jayaningrat lebur : Kekuatan sing gedhe bakal pangastuti sirna dening tumindak becik.
Tega larane ora tega patine : Tega rekasane nanging isih menehi pitulungan.
Tinggal glanggang colong playu : Ninggalake papan pasulayan, peperangan.
Tulung menthung : Katone mitulungi nanging malah gawe rekasa sing ditulungi.
Tuna sathak bathi sanak : Rugi bandha nanging bathi pasuduluran.
Ulat madhep ati karep : Wis mantep banget kekarepane.
Undhaking pawarta sudane kiriman : Kabar iku beda karo nyatane.
Welas tanpa alis : Karepe ngeman nanging malah gawe kapitunan.
Yitna yuwana lena kena : Sing ngati-ati bakal slamet dene sing sembrana bakal nemu cilaka.
 1. Lembar Kerja Siswa

Unen-unen ngisor iki golekana tegese!

 1. Adigang, adigung, adiguna  : …………………………………………………………………….
 2. Becik ketitik ala ketara         : …………………………………………………………………….
 3. Criwis cawis                              : …………………………………………………………………….
 4. Entek amek kurang golek     : …………………………………………………………………….
 5. Jer basuki mawa beya           : …………………………………………………………………….
 6. Kalah cacak menang cacak   : …………………………………………………………………….
 7. Keplok ora tombok               : …………………………………………………………………….
 8. Ketula-tula ketali                  : …………………………………………………………………….
 9. Rukun agawe sentosa           : …………………………………………………………………….
 10. Yitna yuwana lena kena       : …………………………………………………………………….
 1. F. BEBASAN

Bebasan yaiku unen-unen ajeg panggone ngemu surasa pepindan kang dipindahake sifate utawa kahanane wong.

 1. Tuladha
Adol lenga kari busik : Andum barang marang wong liya nanging awake dhewe malah ora keduman.
Aji godhong jati aking (garing). : Asor banget, ora ana ajine.
Ancik-ancik pucuking eri : Uripe tansah kuwatir.
Anggenthong umos : Ora bisa nyimpen wadi.
Angon ulat ngumbar tangan : Ngulatake kahanan jalaran arep gelem rekasane.
Arep jamuare emoh watange : Gelem kepenake nanging ora gelem rekasane.
Diwenehi ati ngrogoh rempela : Diwenehi ananging isih kurang trima, njaluk maneh.
Dikena iwake aja nganti bitheg banyune : Kaleksanan panjangkane nanging ora gawe kapitunan.
Emban cindhe emban siladan : Ora adil (pilih kasih).
Esuk dhele sore tempe : Ora teteg atine, gampang molah malih.
Gawe luwangan ngurugi luwangan : Golek utangan kanggo nyaur utang.
Golek-golek ketanggor wong luru-luru : Golek utangan malah diutangi.
Gupak pulud ora mangan nangkane : Melu rekasa ora ngrasakake kepenake.
Njagakake endhoge si blorok : Njagakake barang kang durug mesthi ana.
Kadang konang : Sing diaku sedulur mung sing sugih.
Ketepang ngrangsang gunung : Gegayuhan sing mokal bisane kelakon jalaran kegedhen pejangka/kekarepan.
Kaya banyu karo lenga : Paseduluran sing ora bisa rukun.
Kakehan gludhug kurang udan : Kakehan omong nanging ora ana nyatane.
Kebanjiran segara madu : Oleh kabegjan kang gedhe.
Kegedhen empyak kurang cagak : Kegedhen panjangka kurang srana.
Kajugrugan gunung menyan : Oleh kabegjan kang gedhe.
Kekudhung walulang macan : Tumindak kanthi aling aling wong duwe panguwasa.
Kerot tanpa untu : Duwe kakarepan ora duwe sarana.
Kerubuhan gunung : Nemu kesusahan.
Kongsi jambul wanen : Nganti tuwa banget.
Madu bolu tanpa isi : Rebutan barang sepele.
Mrojol selaning garu : Wong kang luput saka bebaya.
Nglungguhi klasa gumelar : Mung kari nemu kepenake.
Ngubak-ubak banyu bening : Gawe rusuh ana ing papan kang wis tentrem.
Nguthik-uthik macan dhedhe : Gawe nesu wong kang wis lilih atine.
Nguyahi segara : Weweh marang wong sugih, saengga tanpa guna.
Nututi layangan pedhot : Nggoleki barang sepele, yen ketemu ora sumbut karo rekasane.
Nyugokake bugel kayu sempu : Njagokake wong kang ora pinter, jalaran isih sedulur.
Othak athik didudut tugel : Omongane sajak kepenak jebul angel ladenane.
Ora uwur ora sembur : Ora gelem cawe-cawe menehi pawitan apa-apa.
Pandengan karo srengenge : Mungsuhan karo wong sing duwe panguwasa.
Rebut balung tanpa isi : Padudon jalaran barang sepele.
Rindhik asu digitik : Nindakake pegawean kang cocog karo karepe.
Sandhing kebo gupak : Cedhak karo wong ala, nanging ing batin isih kepengin nglakoni.
Sedhakep angawe-awe : Ninggalake tumindak ala, nanging ing batin isih kepengin nglakoni.
Suduk gunting tatu loro : Nindakake pegawean sawarna, ananging asile luwih saka siji.
Wis kebak sundukane : Wis akeh banget dosa kaluputane.
Yiyidan mungging rampadan : Biyene wong durjana/culika, saiki dadi wong sing alim.
 1. Lembar Kerja Siswa

Unen-unen ngisor iki golekana tegese!

 1. Adol lenga kari busik                                         : ……………………………………………………
 2. Diwenehi ati ngrogoh rempela                      : ……………………………………………………
 3. Dikena iwake aja nganti buthek banyune  : …………………………………………………..
 4. Isuk dele sore tempe                                          : …………………………………………………..
 5. Gupak pulut ora mangan nangkane              : …………………………………………………..
 6. Kadang konang                                                     : …………………………………………………..
 7. Ngubak-ubak banyu bening                             : …………………………………………………..
 8. Nguyahi segara                                                      : …………………………………………………..
 9. Nututi layangan pedot                                        : …………………………………………………..
 10. Rebut balung tanpa isi                                         : …………………………………………………..

G. SALOKA

Saloka yaiku unen-unen ajeg panganggone ngemu surasa pepindhan kang dipindahake wonge.

 1. Tuladha
Asu belang kalung wang : Wong ala (asor) ananging sugih bandha.
Asu gedhe menang kerahe : Luwih dhuwur pangkate, luwih gedhe panguwasane.
Ati bengkong oleh oncong : Wong duwe niat ala, ana sing nyarujuki, oleh dalan.
Baladewa ilang gapite : Ilang kekuatane.
Bathok bolu isi madu : Wong asor nanging sugih kepinteran.
Bebek mungsuh mliwis : Wong pinter mungsuh pinter, sijine kalah ubed utawa kalah trampil.
Belo melu seton : Melu anut grubyug nanging ora ngreti karepe.
Cebol nggayuh lintang : Gegayuhan kang mokal bisane kelakon.
Cecak nguntal empyak/cagak : Gegayuhan kang ora timbang karo kekuwatane.
Dhandhang diunekake kuntul, kuntul diunekake dhandhang : Ala diunekake becik, becik diunek-ake ala.
Dhemit ora ndulit, setan ora doyan : Tansah diparingi slamet.
Dom sumuruping banyu : Laku sesidheman kanggo nyumurupi wewadi.
Emprit abuntut bedhug : Prekara sepele dadi gedhe.
Endhas gundhul dikepeti : Wis kepenak isi dienak-enakake.
Gagak nganggo elaring merak : Wong asor (cilik) tumindak kaya wong luhur.
Gajah alingan suket teki : Lair lan batine ora padha bakal ketara.
Gajah ngidak rapah : Nerjang wewalere/janjine dhewe.
Gajah perang karo gajah kancil mati ing tengah : Wong gedhe pasulayan, wong cilik dadi kurban.
Gong lumaku tinabuh : Wong sing kumudu-kudu ditakoni, dijaluki piwulang.
Idu didilat maneh : Menehi dijaluk bali (murungake janji kang wis diucapake).
Iwak klebu ing wuwu : Wong sing kena apus kanthi gampang.
Jati ketlusuban ruyung : Kumpulane wong becik kelebon wong ala tumindake.
Jaran kerubuhan empyak : Wis kapok banget.
Kacang ora ninggal lanjaran : Pakulinane anak lumrahe niru wong tuwa.
Kebo bule mati setra : Wong pinter nanging ora ana kang merlokake.
Kebo ilang tombok kandhang : Wis kelangan, isih ngetokake wragat kanggo nggoleki.
Kebo kabotan sungu : Rekasa jalaran kakehan anak.
Kebo mulih ing kandhange : Wong lunga wis suwe, bali ing omahe maneh.
Kebo nusu gudel : Wong tuwa njaluk warah marang wong enom.
Kere munggah bale : Wong didadekake wong luhur.
Kethek saranggon : Sagrombolan wong tumindak ala.
Klenthing wadhah masin : Angel ninggalake pakulinan ala.
Kriwikan dadi grojogan : Prekara cilik dadi ngambra-ambra(gedhe).
Kutuk marani sunduk : Njarag marani bebaya.
Lahang karoban manis : Rupane ayu/bagus tur ya apik bebudene.
Lambe satumang kari samerang : Dituturi bola-bali tetep ora nggugu.
Legan golek momongan : Kepenak malah golek rekasa.
Opor bebek mentas awake dhewek : Rampung saka dayane dhewe.
Palang mangan tandur : Dipercaya malah gawe rusak
Pecruk tunggu bara : Dipasrahi tunggu sing dadi kesenengane.
Pitik trondhol diumbar ing pedaringan : Wong ala dipasrahi nunggu barang pengaji, wekasan malah ngentek-enteki.
Satru munggwing cangklakan : Mungsuh wong sih isih sanak sedulur.
Sumur lumaku tinimba : Wong sing kumudu-kudu ditakoni.
Tekek mati ulone : Nemu cilaka jalaran saka guneme dhewe.
Tumbu oleh tutup : Wis cocog banget.
Timun mungsuh duren : Wong cilik mungsuh wong kang duwe panguwasa.
Timun wungkuk jaga imbuh : Wong bodho kanggone mung yen kekurangan wae.
Tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati : Prakara ala ngabra-ambra, prekara becik mung kari sethithik.
Yuyu rumpung mbarong ronge : Omahe magrong-magrong, sejatine kekurangan.
 1. Lembar Kerja Siswa

Unen-unen ngisor iki golekana tegese!

 1. Asu gedhe menang kerahe                            : ………………………………………………..
 2. Bathok bolu isi madu                                       : ………………………………………………..
 3. Kebo nusu gudhel                                             : ………………………………………………..
 4. Gong lumaku tinabuh                                     : ………………………………………………..
 5. Idu didilat maneh                                            : ………………………………………………..
 6. Cebol ngayuh lintang                                      : ………………………………………………..
 7. Tumbu oleh tutup                                            : ………………………………………………..
 8. Tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati : ………………………………………………..
 9. Yuyu rumpung mbarong ronge                 : ………………………………………………..
 10. Timun mungsuh duren                                  : ………………………………………………..

H. BASA KAWI

 1. Arane Dina
Ahad/Ngaat/Minggu : Radite/dhite
Senin : Soma
Selasa : Anggara
Rebo : Budha
Kemis : Respati
Jumuah : Sukra
Setu : Tumpak
 1. Arane Pasaran
Pon : Palguna
Wage : Cemengan
Kliwon : Kasih
Legi : Manis
Paing : Jenar
 1. Arane Sasi Jawa lan Sasi Arab
Sura : Muharam
Sapar : Syafar
Mulud : Rabiul awal
Bakdamulud : Rabiul akhir
Jumadilawal : Jumadil ula
Jumadilakhir : Jumadiltsani
Rejeb : Rajab
Ruwah : Sya’ban
Pasa : Ramadhan
Sawal : Syawal
Dulkaidah/sela/apit : Zulkaidah
Besar : Zulhijah
 1. Arane Taun
  1. Alip
  2. Ehe
  3. Jimawal
  4. Je
  5. Dal
  6. Be
  7. Wawu
  8. jumakir
 2. Arane Windu
Adi : Linuwih
Kunthara : Ulah
Sangara : Banjir
Sancaya : Srawung
 1. Arane Wilangan
1 : eka
2 : dwi
3 : tri
4 : catur
5 : panca
6 : sad
7 : sapta
8 : hastha
9 : nawa
10 : dasa
100 : satus
1.000 : sastra
10.000 : saleksa
100.000 : sakethi
1.000.000 : sayuta
 1. Araning Warna
abang : rekta
putih : seta/pinggul
kuning : pita/jenar
ijo : wilis
ireng : langking/kresna
biru : maya/nila
 1. Tegese Tembung Kawi
A
agni : geni
aji : ratu
akasa : langit
amba : aku
andaka : bantheng
angga : awak
angkara : srakah
ardi : gunung
aris : alon
arsa : arep
astha : wolu
atmaja : anak
aywa : aja
B
bantala : lemah
baskara : srengenge
basuki : slamet
brama : geni
bramantya : nesu
brastha : rusak
C
cakara : rodha
candra : rembulan
caraka : utusan
catur : papat
cipta : pikir
citra : rupa/gambar
D
dahana : geni
danawa : buta
dasa : sepuluh
datan : ora
dirgantara : langit
ditya/diyu : buta
driya : ati
duk : nalika
duksina : kidul
dulu : deleng
duta : utusan
duhkita : susah
dwi : loro
dwi pangga : gajah
dwija : guru
E
eka : siji
enu : dalan
erawati : bledheg
emawa : segara
esa : siji
esthi : karep
G
gahana : jurang
garba : weteng
gapura : lawang
gagana : langit
giri : gunung
gita : cepet/age
gung : gedhe
guntur : gludug
guruh : bledheg
gya : enggal
gahana : jurang
garba : weteng
gapura : lawang
gagana : langit
giri : gunung
gita : cepet/age
gung : gedhe
guntur : gludug
guruh : bledheg
gya : enggal
J
jala : banyu
jaladara : mendhung
jaladri : segara
janma : manungsa
jaya : menang
jenar : kuning
K :
kaga : manu
kadya : kaya
kalbu : ati
kalpika : ali-ali
kapti : karep
kapiyarsa : keprungu
kardi/karya : gawe
karta : aman
kartika : lintang
kayun : karep
kencana : emas
kintaka : layang
kisma : lemah
kresna : ireng
kukila : manuk
kuncara : misuwur
kusuma : kembang
kuwawa : kuwat
L
lampus : mati
langking : ireng
lastri : bengi
laya : panggon
lebda : pinter
lena : mati
lir : kaya
loh jinawi : subur banget
ludira : getih papan
lumaksana : mlaku
M
madya : tengah
makarya : nyambut gawe
manggala : panggede
manjing : mlebu
marga : dalan
marta : sabar
maruta : angin
mijil : metu
mina : iwak
mitra : kanca
miyarsa : krungu
mudha : enom
mulat : weruh
murwani : miwiti
murda : sirah
muksa : ilang
mustaka : sirah
N
nala : ati
narendra : ratu
narmada : kali
nata : ratu
nawala : layang
nendra : turu
netra : mripat
nuladha : niru/nyonto
nuswa : pulo
P
pabaratan : peperangan
pada : sikil
palagan : peperangan
palastra : mati
pambayun : pembarep
panca : lima
pancakara : padu/perang
panti : omah
pangaksama : pangapura
pangastuti : sembah
pangupajiwa : panguripan
paramarta : luhur
pawiyatan : sekolah
pindha : kaya
pita : kuning
padangga : gamelan
praja : negara
pralaya : mati
prapta : teka
pratiwi : lemah
prawira : kendel
priya : lanang
priyangga : dhewe
puma : rampung
puspita : kembang
R
rahayu : slamet
raga : awak
ratri : bengi
rawi : srengenge
rekta : abang
rena : ibu
roga : lara
rukmi : emas
S
samirana : angin
samodra : segara
sasana : papan/panggonan
sanggraha : cawisan
sardula : macan
sarira : badan
sarpa : ula
sasangka : rembulan
sasmita : tandha
siswa : murid
sitaresmi : rembulan
siwi : anak
soca : mripat
sona : asu
songsong : payung
sotya : inten
sudarma : bapak
sudarsana : contoh
sato : kewan
seta : putih
segra : gelis/cepet
sila : patrap
sira : kowe
sirna : ilang
sudira : digdaya
sungkawa : susah
sunu, suta : anak
sura : wani
sweda : kringet
T
tan : ora
tanaya : anak
taru : wit
taruna : enom
tinon : katon
tirta : banyu
trusta : seneng
turangga : jaran
tyas : ati
U
upaya : golek
upiksa : weruh
usada : tamba
utama : becik
W
waluya : waras
wana : alas
wanara : kethek
wardaya : ati
warih/we : banyu
warsa : taun
wasana : pungkasan
waspa : luh
wastra : sandangan
wibi : ibu
wicara : gunem
widya : pinter
wil : buta
wilis : ijo
wira : prajurit
wisma : omah
wisuda : angkat
wiyati : langit
wredha : tuwa
wukir : gunung
wuyung : kasmaran
Y
yasa : gawe
yayah : bapak
yitna : ngati-ati
yoga : anak
yogya : becik
yuda : perang
yuwana : slamet
ywa : aja
 1. Lembar Kerja Siswa
  1. Sebutke arane dina!
  2. Sebutke arane pasaran!
  3. Sebutke araning sasi Jawa lan sasi Arab!
  4. Sebutke araning taun!
  5. Sebutke araning windu!
  6. Sebutke araning wilangan!
  7. Sebutke araning warna!
  8. Tegesana tembung kawi ing ngisor iki:
 • agni          : …………………………………………………………………………………………..
 • angkara     : …………………………………………………………………………………………..
 • bantala      : …………………………………………………………………………………………..
 • baskara     : …………………………………………………………………………………………..
 • cakara       : …………………………………………………………………………………………..
 • dahana      : …………………………………………………………………………………………..
 • esa            : …………………………………………………………………………………………..
 • gahana      : …………………………………………………………………………………………..
 • guntur       : …………………………………………………………………………………………..
 • hamba       : …………………………………………………………………………………………..
 • jaladara     : …………………………………………………………………………………………..
 • kartika      : …………………………………………………………………………………………..
 • loh jinawi : …………………………………………………………………………………………..
 • manggala  : …………………………………………………………………………………………..
 • mustaka    : …………………………………………………………………………………………..
 • narmada   : …………………………………………………………………………………………..
 • nendra      : …………………………………………………………………………………………..
 • palagan     : …………………………………………………………………………………………..
 • palastra     : …………………………………………………………………………………………..
 • rahayu      : …………………………………………………………………………………………..
 • rekta         : …………………………………………………………………………………………..
 • samirana   : …………………………………………………………………………………………..
 • sasmita     : …………………………………………………………………………………………..
 • seta           : …………………………………………………………………………………………..
 • sura           : …………………………………………………………………………………………..
 • taruna       : …………………………………………………………………………………………..
 • turangga   : …………………………………………………………………………………………..
 • wardaya   : …………………………………………………………………………………………..
 • wredha     : …………………………………………………………………………………………..

 1. I. TEMBUNG ENTAR

Tembung entar yaiku tembung-tembung sing duwe teges ora sakbenere.

 1. Tuladha
abang-abang lambe : ora temenan utawa mung lelamisan.
abang raine : wirang, isin.
adol bagus, adol ayu : mamerake baguse, mamerake ayune.
adus kringet : nyambut gawe abot, mempeng
ala jenenge : ora dipercaya awong liya
alus tembunge : omongane kepenak dirungokake
atine ana wulune : duwe kekarepan ala, drengki srei
bau suku : tenaga, abdi
mbukak wadi : ngandhakake wewadine/rahasiane
mbuwang tilas : nutupi tumindake sing ala
cagak elek : srana supaya betah melek
cagak urip : srana kanggo nyukupi kebutuhane urip
cepak rejekine : gampang golek rejeki
cilik atine : sumelang, kuwatir
cupet nalare : ora bisa mikir
dadi gawe : ngrepotake wong liya
dawa tangane : seneng colong jupuk
ndhedher kabecikan : tumindak becik
dhuwur pangkate : dadi panguwasa
enetk atine : keweden, kuwatir banget
entheng tangane : seneng milara, cengkiling
enthenge tangan : seneng nyambut gawe
gedhe atine : tatag, ora gampang sumelang
gedhe endhase : sumanagkean, gumedhe
gedhe omonge : seneng umuk
nggedhekake puluk : ora gelem prihatin
nggenggem tangan : ora gelem nyambut gawe, kesed
golek urip : nyambut gawe kanggo nyukupi urip
idu geni : kabeh guneme kudu bisa klakon
jembar kawruhe : akeh ngelmune
jembar segarane : sugih pangapurane
kandel kulite : digdaya, sekti
kaku atine : tansah sulaya, nesu wae
kembang lambe : tansah dadi pocapan, gunem
kulak warta : golek kabar
kuwat drajad : cocog dadi panguwasa, pemimpin
lambe tipis : akeh omonge, criwis
landhep dhengkul : bodho banget
landhep pikire : pinter
lara ati : serik
lara ayu : lara cacar
lobok atine : sabar
lumah tangan : ora gelem cawe-cawe
lunyu ilate : gunemane mencla-mencle
manis rembuge : omongane gawe seneng
mata dhuwiten : petung banget, srakah marang dhuwit
mati sandhang pangane : ora ana dalan kanggo golek sandhang pangan
mati ilate : ora bisa ngrasakake gurihe pangan
meres kringet : nyambut gawe nganthi peng-pengan
mogel ilate : seneng mangan sarwa enak
nandur kabecikan : tumindak, gawe becik
ngangsu kawruh : sekolah, meguru
ngatonake siyunge : nuduhake panguwasane
ngatonake dhadhane : sumbar, umuk, pamer
ngendhaleni hawa napsu : nyegah kekarepan ala
nyolok mata : tumindake ketara banget, cetha banget
oleh wirang : kisinan
ora duwe ati : wedi, kuwatir banget
padhang hawa : ndonya
padhang pikirane : seneng
padhang ulate : sumeh, grapyak
panas atine : nesu banget
papan kiwa : ora andhakan, nisih
pedhes rembuge, tembunge : guneme gawe serik
peteng atine, pikire : susah
pingget atine : serik, gela
rai gedheg : ora duwe isin
rupak raine : cugetan
rupak jagade : judheg, ora bisa lunga-lunga
sepi kawruhe : bodho
sepi ing pamrih : ora duwe pamrih, melik
sesak dhadhane : mangkel, serik
tadhah udan : lirangan gedhang sing ndhuwur dhewe
tatu atine : serik banget
tipis lambene : seneng nyatur wong liya, criwis
thukul pikire : akeh akale
thukul turune : duwe turun/anak
udan tangis : akeh sing padha nangis
ulate peteng : nesu
utang nyawa, pati : gawe pepati
utang wirang : gawe wirange wong liya
weteng kadut, karet : akeh pagane/tadhahe
wedi getih : jirih
wedi kangelan : ora gelem rekasa, kesed
 1. Lembar Kerja Siswa

Apa tegese tembung entar ana ing ngisor iki?

 1. abang raine                            : ………………………………………………………………………
 2. cilik atine                                : ………………………………………………………………………
 3. cupet nalare                           : ………………………………………………………………………
 4. entheng tangane                  : ………………………………………………………………………
 5. gedhe atine                            : ………………………………………………………………………
 6. gedhe endhase                      : ………………………………………………………………………
 7. gedhe omonge                      : ………………………………………………………………………
 8. jembar kawruhe                   : ………………………………………………………………………
 9. jembar segarane                   : ………………………………………………………………………
 10. kaku atine                               : ………………………………………………………………………
 11. kembang lambe                    : ………………………………………………………………………
 12. lambe tipis                             : ………………………………………………………………………

m.  lara ati                                          : ………………………………………………………………………

 1. ngangsu kawruh                    : ………………………………………………………………………
 2. nyolok mata                          : ………………………………………………………………………
 3. padhang pikire                      : ………………………………………………………………………
 4. padhang ulate                       : ………………………………………………………………………
 5. panas atine                            : ………………………………………………………………………
 6. rai gedheg                             : ………………………………………………………………………
 7. sepi kawruhe                         : ………………………………………………………………………

 1. J. TEMBUNG KOSOK BALEN

Tembung kosok balen yaiku tembung sing tegese lelawanan.

 1. Tuladha
A
abot >< entheng
andhap asor >< degsura, murang tata
adhem >< panas
adol >< tuku
agung >< asat
akeh >< sethithik
ala >< becik
angel >< gampang
angok >< rob
anggak >< grapyak
apal >< lali
atos >< empuk
B
bagus >< ala
bandel >< gembeng
banter >< rindhing/ alon
bathi >< tuna/ rugi
barang para >< barang pengaji
becik >< ala
begja >< cilaka
bener >< luput
bening >< butheg
brangasan >< sabar
boros >< irit
buneg >< lejar
bungah >< susah
C
cedhak >< adoh
cendhak >< dawa
cethek >< jero
cethil >< loma
ciut >< amba
crah >< rukun
culika >< jujur
cuwa >< lega
D
dawa >< cendhak
dhuwur >< cendhek
duka >< rena
dursila >< susila
E
eling >< lali
entek >< isih
G
gabug >< mentes
gedhe >< cilik
gela >< marem, lega
gemi >< boros
gething >< seneng
goroh >< jujur
grapyak >< anggak
gundhul >< ketel
J
jago >< babon
jembar >< ciyut
jero >< cethek
jirih >< kendel
jujur >< culika
K
kaku >< lemes
kalah >< menang
kalis >< nandhang/ketaman
kandel >< tipis
kasar >< alus
ketiga >< rendheng
kemproh >< resikan
kendel >< jirih
kepenak >< rekasa
kerep >< arang
kereng >< sabar
kesusu >< sareh
kladuk >< kurang
kuru >< lemu
L
lali >< eling
landhep >< kethul
lantip >< bodho
larang >< murah
lega >< gela
lembut >< agal
lemu >< kuru
loh >< cengkar
longgar >< sesak
luhur >< asor
lumrah >< aneh
M
mapag >< ngeterake
marem >< gela
mencutake >< nyebahi
mentah >< mateng
mentereng >< prasaja
miris >< tatag
mukti/mulya >< sengsara
mursal >< bekti
muspra >< guna
murah >< larang
mungsuh >< kanca/bala
N
nacad >< ngalem
nesu >< rena
nistha >< utama
ngajeni >< ngina
ngakoni >< nyelaki
ngati-ati >< sembrana
ngebreh >< ngirit
ngebon >< kontan
P
padhang >< peteng
padu >< rukun
prasaja >< mubra-mubru
pungkasan >< wiwitan
purwa >< pracima
R
rame >< sepi
rampung >< wiwit
rancag >< rendhet
rekasa >< kepenak
resikan >< kemproh
rikat >< alon
S
sabar >< brangasan
sareh >< kesusu
satru >< kanca
sedhep >< cemplang
sedih >< seneng
sleder >< tliti
semanak >< anggak
sengsara >< mulya
sepele >< wigati
sregep >< kesed
subur/loh >< cengkar
suda >< tambah
susah >< bungah
T
tabah >< kuwatir
tanpa >< nganggo
takon >< mangsuli
teka >< lunga
temen >< cidra
tipis >< kandel
tradhisional >< moderen
tuku >< adol
turah >< kurang/cumpen
U
ukuman >< ganjaran
umuk >< nyata
urip >< mati
W
wareg >< ngelih/luwe
wetan >< kulon
wedi >< wani
wigati >< sepele
wuled >< mbedhel
wudhu >< payu/laris
wuragil >< pembarep
wutuh >< suda/kalong
Y
yekti/nyata >< goroh/apus-apus
 1. Lembar Kerja Siswa

Tembung-tembung ing ngisor iki golekana kosok balene!

 1. abot             :…………………………………………………………………………
 2. bagus           : ………………………………………………………………………..
 3. becik             : ……………………………………………………………………….
 4. cedhek          : ……………………………………………………………………….
 5. cuwa             : ……………………………………………………………………….
 6. dawa             : ……………………………………………………………………….
 7. dursila           : ………………………………………………………………………
 8. gabug             : ………………………………………………………………………
 9. gundhul         : ……………………………………………………………………..
 10. jago               : ……………………………………………………………………….
 11. jujur               : ………………………………………………………………………
 12. kalis               : ……………………………………………………………………….
 13. kuru                : ……………………………………………………………………..
 14. lali                  : ……………………………………………………………………….
 15. lumrah           : ……………………………………………………………………..
 16. mungsuh       : ……………………………………………………………………..
 17. ngakoni         : ……………………………………………………………………..
 18. padang          : ……………………………………………………………………..
 19. susah             : ……………………………………………………………………..
 20. tabah             : ……………………………………………………………………..

K. TEMBUNG GARBA

Tembung garba yaiku tembung loro sing dirangkep dadi siji kanthi nyuda cacahing wandane, lumrahe tinemu ing tembang, minangka kanggo njumbuhake guru wilangan.

 1. Tuladha
ana + ing dadi aneng tegese ana (manggon) ing
arane + iki dadi aranireki tegese jenenge iki
dadi + ewuh dadi dadyewuh tegese ora gampang, sarwa ewuh
dhemen + anyar dadi dhemenyar tegese senenge yen isih anyar
dupi + arsa dadi dupyarsa tegese nalika arep
jalu + estri dadi jalwestri tegese lanang wadon
kajuwara + ing dadi kajwareng tegese kondhang ing
kapireng + arsa dadi kapyarsa tegese keprungu
lagi + antuk dadi lagyantuk tegese lagi antuk/oleh
lagi+ana + ing dadi lagyaning tegese lagi ana ing
lebda + ing dadi lebdeng tegese mumpuni, pinter ing
lumaku + ing adi lumakweng tegese mlaku ing
lumebu + ing dadi lumebeng tegese mlebu ing
maha + raja dadi maharja tegese ratu linuwih
maha + resi dadi maharsi tegese pendhita linuwih
malebu + ing dadi malebeng tegese mlebu ing
mardika + ing+rat dadi mardikengrat tegese ing jagad/donya
murba + ing dadi murbeng tegese kuwasa ing
nara + indra dadi narendra tegese ratuning jalma
narpa + endah dadi narpendah tegese ratu sing ayu
nata + ing dadi nateng tegese ratu ing
nuju + ari dadi nujwari tegese sawijining dina
prapta + ing dadi prapteng tegese teka ing
prawira + utama dadi prawiratama tegese prajurit utama/senapati
priya + agung dadi ratwagung tegese ratu binathara/ratu utama
ratu + agung dadi ratwagung tegese panah utama
sami + arsa dadi samyarsa tegese padha arep
sira + iku dadi sireku tegese kowe iku
siti + inggil dadi sitinggil tegese lemah sing dhuwur papane
siniwaka + ing dadi siniwakeng tegese diadhep dening
sumbang + asih dadi sumbangsih tegese weweh kanggo tandha asih
sura + ing+yuda dadi surengyuda tegese wani perang/dewaning perang
taksih + alit dadi taksyalit tegese isih cilik
tumenga + ing dadi tumengeng tegese madhep ing (mendhuwur)
tumeka + ing dadi tumekeng tegese tekan ing
tumuju + ing dadi tumujweng tegese marani/tumuju ing
wira + utama dadi wiratama tegese prajurit utama/senapati
 1. Lembar Kerja Siswa

Tembung-tembung ing ngisor iki gawea dadi tembung garba!

 1. ana+ing         : …………………………………………………………………………………………….
 2. jalu+estri       : …………………………………………………………………………………………….
 3. lagi+antuk     : …………………………………………………………………………………………….
 4. lemba+ing     : …………………………………………………………………………………………….
 5. maha+raja     : …………………………………………………………………………………………….
 6. maha+meru   : …………………………………………………………………………………………….
 7. murba+ing     : …………………………………………………………………………………………….
 8. prapta+ing     : …………………………………………………………………………………………….
 9. ratu+agung    : …………………………………………………………………………………………….
 10. sumbang+asih: …………………………………………………………………………………………….

L. TEMBUNG SAROJA

Tembung saroja yaiku tembung loro utawa lewih padha tegese dirangkep dadi siji, nduweni teges mbangetake.

 1. Tuladha
A
abang branang angkara murka
adhem ayem ajur jejer
adi luhung akal budi apes krama
akal budi arum wangi
amrik angambar atut runtut
ndhap asor ayem trentem
B
babak bundhas bibit kawit
bagas waras blaka suta
bala kuswa bot repot
bau suku budi pekerti
baya pekewuh
C
campur bawur colong jupuk
ciri wanci
D
dana driyah dhawuh pangandika
darma bekti dhodhok seleh
E
edi peni ewuh pakewuh
G
gagah prakosa gilir gumanti
galap gangsul girang gumuyu
gandes luwes guna sarana
gemah ripah guyup rukun
gemi setiti godha rencana
gethok tular
J
jalma manungsa jejel riyel
japa mantra
K
kabur kanginan kebat kliwat
kajen keringan kesampar kesandhung
kepalu kepenthung kocap kacarita
L
lagak lageyan lir pendah
lega lila loh jinawi
lila legawa
M
malang megung mukti wibawa
mobah mosik mula buka
mubeng minger murba wasesa
mudha taruna murub mubyar
N
nistha papa nungsang njempalik
njarah rayah nyampar nyandhung
O
owah gingsir
P
padhang njinglang polah tingkah
papa cintraka pokal gawe
perang tanding puji pandonga
S
sabar drana sembah sungkem
sabar narima sepi mamring
salah kaprah sih kawelasan
salang tunjang sih tresna
sanak kadang sisik melik
sanak sedulur solah bawa
sapa aruh solah tingkah
sato kewan suka rena
sekti mandraguna sumbang surung
seger kuwarsanae
T
tambal sulam tepa palupi
tanem tuwuh tepa tuladha
tapa brata terang terwaca
tata cara tindak tanduk
tata krama tukar padu
tata trapsila tumpang tindhih
tedheng aling-aling tumpuk undhung
teguh santosa tutur sembur
U
uba rampe udha-usuk
W
wadya bala welas asih
was sumelang wor suh
watak wantu
 1. Lembar Kerja Siswa

Tembung ing ngisor iki teruske dadi tembung saroja!

 1. abang …………….
 2. adem ……………..
 3. akal ……………….
 4. babak …………….
 5. colong ……………
 6. gagah …………….
 7. gemah ……………
 8. guyub ……………
 9. jejel ……………….
 10. kebat …………….
 11. lir ………………..
 12. loh ………………

m.  malang …………

 1. mukti ……………..
 2. owah ……………..
 3. polah ………………
 4. reka ……………….
 5. sabar ……………….
 6. sembah ……………
 7. tata …………………

M.TEMBUNG CAMBORAN

Tembung camboran yaiku tembung loro kang digandeng dadi siji.

 1. Tembung camboran diperang ana loro, yaiku:
 • Tembung camboran wutuh/tunggal

Yaiku tembung loro digawe dadi siji nduwe teges anyar.

Tuladha:

anjani putra : anoman
bala pecah : barang gamapang pecah
bapa biyung : wong sing ngukir jiwa raga
buntut urang : rambut ing githok
gantung kepuh : ora tau ganti sandhangan
gantung siwur : katurunan kang kaping pitu
gotong mayit : anak 3 wadon kabeh
gilir kacang : anak akeh giliran lanang lan wadon
imagiri : araning panggonan (desa) ing bantul
jaran kepang : wewangunan kaya jaran digawe saka kepang
juru kunci : tukang ngrumat papan kramat, sareyan
kacamata : tesmak, piranti kanggo ndeleng
kadhal menek : araning gelung (pungkasaning gurung)
kala menjing : jendholan ing gulu tumrap wong lanang
karang malang : araning desa
mata tuwa : wong tuwane bojo
nagasari : araning panganan
perang rusak : araning bathik
randha royal : araning panganan
semar mendem : araning panganan
tutup keyong : peperangan omah kampung
udan riris : corak bathik
wanasaba : araning kutha
 • Tumbang camboran tugel/wudhar

Yaiku tembung loro digandeng dadi siji kang tegese cedhak karo tembunge.

Tuladha:

bangjo : abang ijo
bulik : ibu cilik
dhelik : gedhe cilik
dhengus : gedhe bagus
dubang : idu abang
kakkong : tungkak bokong
kongel : bokong cengel
kosik : mengko dhisik
lunglit : balung kulit
pakdhe : bapak gedhe
pakpuh : bapak sepuh
perko : emper toko
tingwe : nglinting dhewe
thukmis : bathuk klimis
 1. Lembar Kerja Siswa

Tembung-tembung ing ngisor iki golekana arti camborane!

 1. anjani putra              :                     …………………………………………………………………………………
 2. bapa biyung              : ………………………………………………………………………………..
 3. gantung siwur           : ………………………………………………………………………………..
 4. gilir kacang               : ………………………………………………………………………………..
 5. kadhal menek            : ………………………………………………………………………………..
 6. karang malang           : ………………………………………………………………………………..
 7. maratuwa                  : ………………………………………………………………………………..
 8. nagasari                     : ………………………………………………………………………………..
 9. randha royal              : ………………………………………………………………………………..
 10. semar mendem          : ………………………………………………………………………………..
 11. bangjo                       : ………………………………………………………………………………..
 12. bulik                          : ………………………………………………………………………………..
 13. dhelik                        : ………………………………………………………………………………..
 14. lunglit                        : ………………………………………………………………………………..
 15. pakdhe                      : ………………………………………………………………………………..
 16. perko                         : ………………………………………………………………………………..
 17. tingwe                       : ………………………………………………………………………………..
 18. thukmis                     : ………………………………………………………………………………..
 19. kongel                       : ………………………………………………………………………………..
 20. kosik                         :…………………………………………………………………………………

N. TEMBUNG YOGYA SWARA

Tembung yogya swara yaiku tembung loro sing meh padha pangucape, mung beda wanda pungkasan, duwe teges lanang wadon.

 1. Tuladha
  1. hapsara-hapsari
  2. bathara-bathari
  3. dewa-dewi
  4. gandarwa-gandarwi
  5. kedhana-kedhini
  6. pemudha-pemudhi
  7. putra-putri
  8. raseksa-raseksi
  9. widadara-widadari
  10. yaksa-yaksi
 1. Lembar Kerja Siswa

Tembung-tembung ing ngisor iki teruske dadi tembung yogya swara!

 1. hapsara …………….
 2. bathara …………….
 3. dewa ……………….
 4. gandarwa ………..
 5. kedhana ………….
 6. pemudha …………
 7. putra ………………
 8. raseksa ………….
 9. widadara ……….
 10. yaksa ……………

Haryono, Soewardi. Buku Pepak Basa Jawa Kanggo Cah Sekolah. Pustaka Widyatama; Yogyakarta

Jatirahayu, Warih. Manca Warna Kawruh Pepak Basa Jawa. Pelangi; Yogyakarta

Nugraha, Setyo G. dkk. Buku Pinter Basa Jawa. Kartika; –

Suliyanto. Bebakalan Sinau Basa Jawa. Cendrawasih; Surakarta

RELATIVITAS WAKTU

Kini, relativitas waktu adalah fakta yang terbukti secara ilmiah.  Hal ini telah diungkapkan melalui teori relativitas waktu einstein di tahun-tahun abad ke -20. Sebelumnya,  manusia belumlah mengetahi bahwa waktu adalah sebuah konsep yang relatif, dan waktu dapat berubah tergantung keadaannya.  Ilmuwan besar, Albert Einstein, secara terbuka membuktikan fakta ini dengan teori relativitas.  Ini menjelaskan bahwa waktu ditentukan oleh massa (m) dan kecepatan (V).  Dalam sejarah manusia, tak seorang pun mampu mengungkapkan fakta ini dengan jelas sebelumnya.  Tapi ada perkecualian : Al Qur’an telah berisi informasi tentang waktu yang bersifat relatif !  Sejumlah ayat yang mengulas hal ini berbunyi :

“Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu desegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak menyalahi janji-Nya.  Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu menurut perhitunganmu.”(Al Qur’an, 22:47).

“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.”(Al Qur’an, 32:5).

“Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun.”(Al Qur’an, 70:4).

“mutiara”

Tidak Lulus UAN

Terekadang kita menggunakan standar diri kita sendiri dalam menentukan tercapainya keberhasilan. Dalam usaha meraih sesuatu, ada dua hal yang harus dilakukan.  Pertama berusaha semaksimal mungkin.  Yang kedua adalah berdoa.  Berusaha untuk lulus dalam ujian adalah dengan belajar.  Artinya belajar adalah perubahan yang semula tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa, menjadi bisa.  Itulah belajar.

Belum dikatakan belajar jika kita duduk di meja belajar, membaca buku, menulis, les privat, Jika pengetahuan dan kemampuan kita tidak bertambah.  Kita memang duduk diam di meja belajar tapi pikiran kita sibuk memikirkan hal yang lain sehingga kita tidak tahu apa yang baru saja kita baca.  Itu tidak di namakan belajar.

Kita merasa cukup saat belajar satu atau dua jam sehari ( entah belajar mandiri atau les privat).  Itu adalah standar kita sendiri.  Disaat yang bersamaan, orang lain meluangkan waktunya untuk belajar sebanyak 5 jam sehari demi mempersiapkan ujian.  Itu adalah standar dia.  Dan ternyata bobot ujian nasional semakin tinggi.  Kita tidak lulus, dia berhasil lulus.  Itulah kenyataan.  Itulah Konsekuensi yang didapat dari besarnya usaha yang diberikan.  Itu bukti Allah Maha Adil.

Doa dan ibadah kita adalah cermin dari kepasrahan diri untuk diatur sepenuhnya oleh Allah SWT.  Allah yang Maha Tahu apa yang terbaik bagi diri kita.  Berhasil atau gagal, adalah hal yang biasa saja bagi orang yang pasrah dan berserah diri.

Apa yang harus dilakukan jika kenyataannya tidak lulus..?  Ya tetap berusaha dan berdoa.  Tidak ada yang lain.  Perbaiki cara belajar, tambah waktu belajar, tidak putus asa, tetap semangat.  Mungkin ada yang salah dalam proses belajar kemarin sehingga menemui kegagalan.  Anggap saja pahitnya kegagalan yang dirasakan adalah Obat yang Allah berikan supaya dapat menjadi lebih baik.  Sukses buat anak-anakku kelas IX semoga kalian lulus dangan hasil yang baik.  Amiin…

%d bloggers like this: