Undha – Usuk Basa

Jaman samangke katelah jaman modheren.  Jaman modheren kawiwitan sasampunipun bangsa indonesia mardika.  Kawontenan punika ageng sanget daya  pangaribawanipun dhumateng kautamaning ngagesang saha paugeraning pasrawungan.  Ewah gingsiring kawontenan mangaribawani tata pakurmatan ing bebrayan, satemah mahanani tuwuhipun undha-usuk basa enggal ingkang cundhuk kaliyan swasana enggal.

Kaprasajakaken bilih ing jaman modheren kados-kados sedaya tiyang punika martabatipun sami.  Sanadyan makaten, ing jagading pasrawungan tetep wonten subasita, unggah-ungguh, tatakrama.

Kasunyatan ing bebrayan tetela wonten tetiyang ingkang sukses kaliyan ingkang dereng.  Pramila ing bebarayan tetep wonten undha-usuk basa, saboten-botenipun ngoko kalian krama.   Sanesipun punika, minangka gegaran ngecakaken unggah-ungguhing basa prelu ngengeti bab umur, peprenahan, luhuring pribadi, tetepangan lan sapiturutipun.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: